با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش اس پی اس اس

تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
6 ساعت
تعداد جلسات
37 جلسه
مدرس دوره
افشین شهیدی
65,000 تومان
65,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

تاریخچه نرم افزار
6 دقیقه
معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)
6 دقیقه
معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)
3 دقیقه
معرفی منوهای نرم افزار
9 دقیقه
فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
6 دقیقه
فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار
8 دقیقه
عریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار
10 دقیقه
تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
14 دقیقه
نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار
6 دقیقه
آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
15 دقیقه
استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها
5 دقیقه
آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive
15 دقیقه
آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)
8 دقیقه
آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم)
9 دقیقه
روابط بین دو متغیر - مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش اول)
10 دقیقه
روابط بین دو متغیر - مفهوم آزمون فرض و جداول توافقی Crosstabs و آزمون Chi-Square (بخش دوم)
5 دقیقه
محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش اول)
11 دقیقه
محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش دوم)
8 دقیقه
محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر – دستور Bivariate (بخش سوم)
8 دقیقه
ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش اول)
13 دقیقه
ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش دوم)
6 دقیقه
ترسیم نمودارهای مختلف در نرم افزار – میله ای و خطی (بخش سوم)
7 دقیقه
تعریف آزمون فرض میانگین در حالات مختلف – دستور Means
7 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین نمونه زوجی – دستور Paired Sample T Test
10 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش اول)
11 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین دو نمونه مستقل – دستور 2 Independent Sample T Test (بخش دوم)
9 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش اول)
12 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش دوم)
4 دقیقه
آزمون فرض مقایسه میانگین چند نمونه مستقل – آنالیز واریانس ANOVA (بخش سوم)
7 دقیقه
معرفی مفهوم رگرسیون - Regression
6 دقیقه
معرفی مدل رگرسیون خطی و مفهوم کمترین مربعات خطا – Least Square
13 دقیقه
ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش اول)
17 دقیقه
ارائه مثال در خصوص مدل رگرسیون خطی (بخش دوم)
17 دقیقه
معرفی آمار ناپارامتری و آزمون‌های ناپارامتری – Non Parametric Test
9 دقیقه
آزمون فرض ناپارامتری دو جمله ای – دستور Binomial
13 دقیقه
آزمون فرض ناپارامتری – دستور Chi Square
10 دقیقه
سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و...
10 دقیقه

مدرس دوره


 دارای 20سال سابقه همکاری با سازمان های پیمانکاری، کارفرمایی، مشاور در حوزه های صنعت فولاد، ساختمان، راهسازی و سابقـه تدریس در حوزه مدیریت پروژه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای