با ما تماس بگیرید

02142843


آموزش ریاضی 2 سال یازدهم تجربی

تعداد فصل‌ها
7 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
58 جلسه
تعداد فراگیر
7 نفر
مدرس دوره
مسعود نژادمبشر
150,000 تومان
150,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی استاد
2 دقیقه
معادله خط و صفحه مختصات
36 دقیقه
فاصله دو نقطه در محور مختصات - نوشتن معادله خط
39 دقیقه
فاصله یک نقطه از خط
30 دقیقه
دو خط موازی در صفحه - فاصله دو خط موازی
20 دقیقه
حل تمرین و مثال معادله خط و صفحه مختصات
34 دقیقه
معادله درجه دوم - رابطه بین ضرایب و ریشه معادله درجه دوم
46 دقیقه
حل مثال و تمرین معادله درجه دو - صفر تابع
31 دقیقه
رسم تابع درجه دو
20 دقیقه
برد تابع درجه دوم
34 دقیقه
پیدا کردن صفر تابع
14 دقیقه
معادلات گویا
37 دقیقه
معادلات شامل عبارات گنگ
36 دقیقه
ترسیم های هندسی - عمود منصف و رسم آن - ترسیم مستطیل به ضلع a و قطر b
39 دقیقه
رسم نیمساز - رسم عمود منصف یک پاره خط - ویژگی های نیمساز زاویه
10 دقیقه
ویژگی های تناسب - واسطه هندسی
36 دقیقه
قضیه تالس - تالس جزء به کل
30 دقیقه
حل تمرین و مثال قضیه تالس
24 دقیقه
تشابه و شکل های متشابه دو زاویه مساوی
38 دقیقه
تشابه و شکل های متشابه سه ضلع متناسب
50 دقیقه
نمایش تابع با نمودار ون
36 دقیقه
تشخیص تابع از روی ضابطه - تعریف برد تابع حقیقی
40 دقیقه
توابع چند ضابطه ای - دامنه و برد تابع چند ضابطه ای
26 دقیقه
تساوی دو تابع - انتقال نمودار ها
30 دقیقه
رسم نمودار تابع
34 دقیقه
تابع گویا - تابع رادیکالی - اعمال جبری روی تابع
31 دقیقه
حل تمرین و مثال اعمال جبری رو تابع
20 دقیقه
ترکیب توابع - دامنه تابع مرکب
37 دقیقه
مفهوم تابع یک به یک - تابع وارون
34 دقیقه
دامنه و برد تابع وارون - یافتن ضابطه تابع وارون
39 دقیقه
دامنه و برد تابع زوج مرتب - تابع همانی - دامنه تابع همانی
19 دقیقه
توابع پله ای - خواص توابع جز صحیح
40 دقیقه
تعریف درجه رادیان و گراد - توابع مثلثاتی
35 دقیقه
مقادیر مثلثاتی - نسبت های مثلثاتی زوایای متمم
41 دقیقه
تعیین نسبت های مثلثاتی کمان - تابع متناوب و دوره تناوب
29 دقیقه
قدر مطلق توابع مثلثاتی
28 دقیقه
نمودار توابع مثلثاتی - اثبات توابع مثلثاتی
11 دقیقه
توابع نمایی - رسم توابع نمایی - برد تابع نمایی
24 دقیقه
حل نمونه سوال تابع نمایی و لگاریتمی - نامساوی های نمایی
36 دقیقه
تابع لگاریتمی - دامنه توابع لگاریتیمی
30 دقیقه
تبدیل تساوی نمایی و لگاریتمی به هم - قوانین لگاریتم
41 دقیقه
ادامه قوانین لگاریتم - معادله های لگاریتمی
37 دقیقه
مثال معادله های لگاریتمی - نامعادله های لگاریتمی - تعیین محدوده تغییرات لگاریتم اعداد
39 دقیقه
مفهوم حد - روش های نمایش همسایگی و همسایگی محذوف یک نقطه - همسایگی چپ و راست
21 دقیقه
چند نمونه از توابعی که حد آن ها موجود نیست - شرایط وجود حد در یک نقطه
32 دقیقه
مفهوم حد - قضایای حد - حد تابع
30 دقیقه
حد چپ و حد راست - صفر حدی - حد بینهایت
40 دقیقه
تعیین همسایگی چپ و راست در دایره مثلثاتی
21 دقیقه
حد توابع چند جمله ای و رفع ابهام - محاسبه توابع شمامل قدر مطلق و جزء صحیح که دارای ابهام هستند
39 دقیقه
محاسبه حد مبهم توابعی که صورت یا مخرج رادیکالی دارند - قضیه افشردگی
35 دقیقه
کاربرد فرمول های مثلثاتی مهم در حد - حل حد به کمک تغییر متغیر
29 دقیقه
پیوستگی - بررسی پیوستگی با رسم نمودار - پیوستگی راست و پیوست چپ
35 دقیقه
ارتقا یک تابع به تابع پیوسته در یک نقطه - قضایای پیوستگی
15 دقیقه
آمار و احتمال - احتمالات تاس ریختن - احتمال متمم - قانون اجماع پیشامد ها - قانون تفاضل
38 دقیقه
احتمال شرطی - پرتاب دو تاس
29 دقیقه
حل تمرین جلسه اول
39 دقیقه
حل تمرین جلسه دوم
42 دقیقه
حل تمرین جلسه سوم
35 دقیقه

مدرس دوره


کارشناسی ریاضی محض
-کارشناسی ارشد مدیریت
-15 سال سابقه تدریس ریاضیات در مدارس برتر تهران
بخصوص دبیرستان های تیزهوشان علامه حلی
 

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای