با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش زبان انگلیسی سال یازدهم

تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
32 جلسه
مدرس دوره
حدیث اصغرزاده
100,000 تومان
100,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی
29 دقیقه
Get Ready
17 دقیقه
Converstation
22 دقیقه
New word and expressions
15 دقیقه
Reading
38 دقیقه
vocabulary development
12 دقیقه
Grammar part one
34 دقیقه
Grammar part two
24 دقیقه
pronnciation and Writing
26 دقیقه
writing part two
16 دقیقه
work book part one
31 دقیقه
work book part two
12 دقیقه
Get ready
11 دقیقه
Converstation
11 دقیقه
New word and expressions and Reading
27 دقیقه
Reading comprehension
8 دقیقه
vocabulary development
12 دقیقه
Grammar part one
17 دقیقه
Grammar part two
22 دقیقه
pronnciation and Writing part one
26 دقیقه
Writing part two
10 دقیقه
work bookpart one
30 دقیقه
work bookpart two
14 دقیقه
Get ready
28 دقیقه
Converstation
10 دقیقه
New word and expressions and Reading
32 دقیقه
vocabulary development
8 دقیقه
grammar
20 دقیقه
pronnciation
6 دقیقه
Writing
30 دقیقه
work bookpart one
28 دقیقه
work bookpart two
13 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای